MIDTGAARDEN

Behandlingscenter for misbrug og dobbeltdiagnostiserede.


Kontakt os nu

Tilsyn mv.


Den selvejende institution Midtgården.
Stenbrovej 2
6740 Esbjerg.
 
 
Afgørelse vedrørende godkendelse af Den selvejende institution Midtgården,
som generelt egnet

 
 
Afgørelse

 
I medfør af lov om socialtilsyn § 5, stk. 1, jf. §§ 6 og 12-18, skal Socialtilsyn Syd hermed meddele Den selvejende institution Midtgården, godkendelse som generelt egnet til at drive tilbud i henhold til lov om social service § 101 og § 107, da tilbuddet efter Socialtilsyn Syds vurdering samlet set opfylder betingelserne for godkendelse.
 
Tilsynsrapport af 12. juni 2015 er bilag til nærværende afgørelse, og de vurderinger, der er lagt til grund for godkendelsen, fremgår heraf. Socialtilsyn Syd registrerer godkendelsesrapporten på Tilbudsportalen, jf. lov om socialtilsyn § 22, idet kriterierne og indikatorerne i kvalitetsmodellen, jf. herved bilag 1 til bekendtgørelse om socialtilsyn, dog vil være udeladt.
 
Godkendelse omfatter alene godkendelse som generelt egnet i medfør af lov om social service §101 og § 107, idet det påhviler tilbuddet selv at sikre sig fornøden tilladelse fra andre myndigheder, herunder at sikre sig, at regler i anden lovgivning er overholdt.
 
Ibrugtagningsdato
 
2002
 
Målgruppe
 
Midtgårdens målgruppe er voksne personer med misbrug. Herunder Dobbeltdiagnosticerede. Dvs. Misbrugere med sideløbende psykiatriske tegn - og problemstillinger. Diagnosticerede og ikke diagnosticerede. 
Midtgården kan tillige lave psykiatriske udredninger via egen psykiater.
 
Alder
 
18-65 år
 
Ydelse
 
Døgnbehandlingstilbud til voksne/§ 101
Midlertidigt botilbud til voksne/§ 107
 
 
Pladsantal og fordeling af pladser
 
28 pladser, der fordeles på følgende måde:
 
20 pladser efter servicelovens § 101
8 pladser efter servicelovens § 107
 
 
Økonomi og organisatoriske forhold.
 
Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets årsrapport, budget, bestyrelsessammensætning og vedtægter lever op til kravene i lov om socialtilsyn
§§ 13-18.
 
Tilsyn
 
Socialtilsyn Syd varetager det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. lov om socialtilsyn § 4, og for opgaver i forbindelse hermed, betaler tilbuddet i medfør af lov om socialtilsyn § 23, stk. 3 den af Socialtilsyn Syd fastsatte takst.
 
Regelgrundlag
 
Lov om socialtilsyn (lov nr. 608 af 12/06/2013) §§ 5-6 og 12-18 og bekendtgørelse om socialtilsyn (bekendtgørelse nr.1557 af 19/12/2013), bilag 1.
 
Sagsfremstilling
 
Afgørelsen er truffet på baggrund af en vurdering af tilbuddet inden for kvalitetsmodellens 7 temaer, jf. herved lov om socialtilsyn § 6, stk. 2, jf. bilag 1, og Socialtilsyn Syd har vurderet, at Den selvejede institution Midtgården samlet set opfylder betingelserne for godkendelse.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Birgit Hindse                                              Anette Møller
Teamleder                                                  Tilsynskonsulent
 
 
Læs  den fulde tilsynsrapport her.